Waar bent u naar op zoek?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Privacy & Cookies

Disclaimer & Privacy policy

Wij danken U voor uw bezoek aan onze website. We wensen u een aangename kennismaking met La William en onze producten. Door toegang te zoeken tot de site www.lawilliam.be accepteert u deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van de site.

 

Inhoud en materiaal 

De informatie en het materiaal op deze website dienen enkel ter informatie en vormen geen aanbod betreffende onze produkten. Een aanbod wordt enkel gedaan en in overweging genomen indien het rechtsgeldig en geoorloofd is volgens het toepasselijk recht. De informatie en het materiaal op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

La William NV zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen te evalueren. De informatie en het materiaal die op de website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen. Desondanks kan La William NV niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdloosheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat of waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen. La William NV, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan La William deel uitmaakt, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers zullen niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze website, behalve in geval van opzet of zware fout van hun zijde.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Hoe komt U in onze database terecht?

 • Wanneer U zich registreert op het webplatform van onze spaaractie, worden uw accountgegevens opgeslagen. Gelieve bij de registratie enkel de niet-verplichte persoonsgegevens op te geven die u met ons wenst te delen.
 • Sollicitatie, U wordt er tijdens de sollicitatie van op de hoogte gebracht dat uw gegevens worden bewaard.
 • Personen die professionele activiteiten uitoefenen en waarmee wij een samenwerking (kunnen) opstarten. Dit betreft professionelen die gebruik(kunnen) maken van La William producten of deze (kunnen) verkopen.
 • U heeft in het verleden deelgenomen aan commerciële acties, een markt- of klantonderzoek en toestemming gegeven aan La William om uw gegevens te verwerken.
 • Indien U contact met ons opneemt via sociale media kanalen is het mogelijk dat wij uw gegevens bewaren. De gegevensverzameling blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke om te kunnen reageren op uw vragen. Het is mogelijk dat tijdens dit contact om uw toestemming wordt gevraagd om U op de hoogte te houden van onze nieuwsbrieven en / of marketing – of promotionele acties.
 • Het is mogelijk dat gegevens worden verzameld indien U ons contacteert met vragen via post, email of per telefoon. De gegevensverzameling blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke om te kunnen reageren op uw vragen. Het is mogelijk dat tijdens dit contact om uw toestemming wordt gevraagd om U op de hoogte te houden van nieuwsbrieven en / of marketing – of promotionele acties.
 • U heeft zich via de website www.lawilliam.be ingeschreven op onze nieuwsbrief.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Deelname aan spaaractie
  • Naam, Voornaam, Telefoonnummer, Emailadres, Domicilie
 • Personen die professioneel actief zijn
  • Naam, Voornaam, Telefoonnummer, Emailadres, Geboortedatum, Geslacht, Beroep, Sociaal Statuut, Werkgever (indien van toepassing)
 • Sollicitant
  • De gegevens die U ons bezorgt via uw sollicitatiebrief.
 • U heeft in het verleden deelgenomen aan commerciële acties, een markt- of klantenonderzoek.
  • Naam, Voornaam, Emailadres, Adres, Smaakpreferenties
 • U neemt contact op met ons via sociale media, post email of per telefoon.
  • Naam, Voornaam, Emailadres, Adres, Telefoonnummer
 • Inschrijving op onze nieuwsbrief via de website
  • Naam, Voornaam, Emailadres

 

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een goede uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Met name het voeren van een efficiënte administratie en het uitvoeren van commerciële activiteiten.
 • U wordt mits specifieke toestemming op de hoogte gehouden van marketing- en promotionele acties. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht U geen interesse meer hebben in deze informatie.
 • U wordt mits specifieke toestemming op de hoogte gehouden van de nieuwsbrief van La William. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht U geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 • Indien U heeft deelgenomen aan commerciële acties, een markt- of klantenonderzoek en U zich in dit kader heeft ingeschreven op een van de hierboven vermelde communicatiekanalen (de nieuwsbrief of commerciële en marketing acties), dan worden uw persoonsgegevens bewaard tot op het moment dat U zich hiervoor uitschrijft.
 • Van personen die professioneel actief zijn worden persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om een goede uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten te garanderen.

 

Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan derde partijen.
Wij doen voor bepaalde taken beroep op externe verwerkers. Dit houdt onder meer in dat wij voor die taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden indien wij daar zelf niet de geschikte middelen voor hebben (bv. sturen van mailings, beheer van IT infrastructuur). De overdracht beperkt zich in dat geval tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerkingsactiviteit. Wij zullen er steeds op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien U uw persoonsgegevens wenst in te kijken, wijzigen of verwijderen kan u contact opnemen met privacy@lawilliam.be

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien we samen niet tot een oplossing zouden komen, heeft U heeft op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina’s. Klik voor verdere informatie op “Vragen?” in de navigatiebalk. La William NV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Alle op deze site afgebeelde beeld- en woordmerken zijn eigendom van La William N.V. en de aan La William gelieerde bedrijven tenzij anders vermeld. Gebruik van enig beeld-of woordmerk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij La William hiertoe expliciet de toestemming heeft verleend. Het is verboden de Site te gebruiken om te adverteren of commerciële acties te voeren.

 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan La William NV bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. La William NV wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. La William NV mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
U stemt ermee in dat La William NV de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten. 

 

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

 

Herzieningen van de Gebruiksvoorwaarden

La William NV mag te allen tijde en zonder kennisgeving aan derden deze Gebruiksvoorwaarden herzien door deze publicatie te actualiseren. Die herzieningen zijn bindend, zodat u periodiek deze pagina moet raadplegen om de actuele gebruiksvoorwaarden te overlopen. Er zal een kennisgeving op de Site worden gepubliceerd telkens wanneer de Gebruiksvoorwaarden op significante wijze worden aangepast.

 

Copyright © 2021 La William nv. Alle rechten voorbehouden.
“La William” en het La William logo zijn gedeponeerde merken van La William nv. S.A. La William N.V, Blauwenhoek 41, B-1840 Londerzeel; ondernemingsnummer: BE 0414 619 867.